Linepraatsjes

Ynleverje kopy Linepraat

09 dec. 2016 - Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 14 desimber wer by de redaksje węze.
De nije Linepraat ferskynt oare wike tongersdei.

Boeken yn de boekenkast

08 dec. 2016 - Yn Idaerd stiet sűnt koart in echte 'boeken'kast.
De ruilboekekast, makke troch Gerrit Blom, stiet oan de buorren 13. Hjir kinne je in moai boek útsykje om te lęzen en/as der sels wer ien yn lizze. In soad lęs wille tawinske.

10 jaar Rudi Fennema Installatie & Infratechniek

07 dec. 2016 - Dit jaar bestaat het bedrijf Rudi Fennema Installatie & Infratechniek 10 jaar. Ieder jaar vieren Rudi en Sita het feit dat het goed gaat met hun onderneming door middel van een bijzondere actie.
Dit keer besloten ze om de activiteiten commissie , een onderdeel van dorpsbelang Reduzum, te sponsoren.

Kerstbomen verkoop

06 dec. 2016 - Hoveniersbedrijf T. Velstra verkoopt dit jaar weer kerstbomen op de Trije Romers 11 te Reduzum.
Er zijn verschillende soorten en maten op voorraad.
De boom kan thuisbezorgd worden.
Aangepaste openingstijden: Maandag tot vrijdag: 13.00 uur tot 18.00 uur en Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur

Sinteklaas op skoalle

05 dec. 2016 - Vandaag was het sinterklaasfeest op school en in de pjutteklas. Na de aankomst op het schoolplein ging de Sint met zijn pieten eerst naar de pjutteklas. Er werd gezongen, en er was voor iedere kind een pakje.
Daarna was het feest op de TDS
Foto's volgen

Sinteklaas de doarpen yn

04 dec. 2016 - Mei de yntocht yn Reduzum waard it in drokke tiid foar Sinteklaas en swarte pyt. Alle dagen de doarpen troch mei lekkers en presintsjes foar yn de skoech.
In wike letter in gesellige middei mei de bern fan Eagum en Idaerd. En juster wiene de twa piten noch efkes yn Friens mei kadootsjes foar de bern. Moarn fiert Sinteklaas syn jierdei op skoalle en yn de pjutteklas.
Uitgelicht