Linepraatsjes

Koffie drinken in Lokaal

28 okt. 2016 - Op de eerste dinsdag van de maand organiseren Jelly van der Zijl en Rinie Boersma weer een koffie ochtend in het lokaal achter de kerk. Dat zal volgende week op 1 november zijn.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor klaar. Iedereen is van harte welkom.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.

Superlot foar Airco Techniek Friesland

27 okt. 2016 - Krekt as alle jieren, ferkeapet de Stichting Sportbelangen Reduzum ek dit jier de lotten fan de Grote Clubactie.
Njonken de ferkeap fan losse lotten, al dan net yn kombinaasje mei noch ien as mear, kin der ek in saneamd Superlot (fer)kocht wurde. Dit betsjut dat jo yn ien kear 50 loten (fer)keapje.
Dermei is it nijsgjirrig foar foaral ûndernimmers om't it in soarte fan (mini)sponsoring is.

Werynrjochting Mr Gorterstrjitte

26 okt. 2016 - Takom jier wol de gemeente Ljouwert oan de slach mei it ferfangen fan de riolering yn de Mr Gorterstrjitte.
Dit biedt kâns op in nije ynrjochting wêr feiligens, romte, dudelikhyd en grien in stik te ferbetterjen binne. De gemeente wol graach dat de ideeen ek by de bewenners fan de Mr Gortersrtjitte sels weikomme.
Bring jo ideeen as punten graach foar freed 4 novimber by de ferkearsgroep.

Nijelingen winne snoekbears wedstriid

26 okt. 2016 - Alle jierren giet der in grutte groep mannen ien kear per jier der mei inoar op út om te snoekjen . Nei in sammeljen yn de kroech gie elk syn wei, mei auto as mei de boat op nei it bêste fiskplakje.
In ferskaat oan angels, fiskark lekkere fiskhapkes moat der foar soargje dat de snoekbears boppe wetter komt.

Schoonheidsspecialiste Marjan, Freon op Freed

25 okt. 2016 - Vrijdag 28 oktober (13.00-18.00)is Schoonheidsspecialiste Marjan de Jager van Marbelle gastondernemer bij Kaphûs. Ze zal behandelingen doen als wenkbrauwen en wimpers verven/epileren, dag make-up, etc. Ze staat ook klaar voor alle vragen over uw huid! Voor meer info bel, of kom langs!
Kom vrijblijvend binnen zonder afspraak, ook als uw haar nog goed zit! De koffie staat klaar!

Uitverkoop aan huis

25 okt. 2016 - BaratoKidsenzo organiseert in samenwerking met Vintage et Nouveau een UITVERKOOP aan HUIS.
Jong en oud is op 31 oktber, en 3 en 5 november van harte welkom om kennis te maken met de verschillende producten van deze twee onderneemsters.
De koffie staat klaar op de D.S. Bangmastrjitte 28 te Reduzum. Voor iedereen die komt hebben we wat leuks klaarstaan.