Linepraatsjes

Teatsen

18 juli 2024

Snein 15 septimber is it wer safier, teatsen yn Reduzum! Jimme kinne jimme alfêst opjaan.
Wolsto ek yn topfoarm op it fjild stean? Der binne in oantal oefenjûnen op 19 july, 26 july en 6 septimber om 19.30 oere op it sportfjild yn Reduzum. Sjogge wy jimme der ek?

Hasto gjin racket? Gjin probleem! Jou it oan by de opjefte.

Orgelpaad

17 juli 2024

Onze monumentale orgels hebben grote aantrekkingskracht op orgelspelers die uit het hele land komen om hier te spelen. De stichting Organum Frisicum heeft in samenwerking met de kerkrentmeesters een speelrooster opgesteld. De organisten mogen op de zaterdagen een half uur spelen. Kijk voor rooster op de site.

Muorrekeatstoernoai

16 juli 2024

Freedtejûn 19 july fynt it mourrekeatstoernoai plak. Start is om 19.00 skerp en de lieding yn hannen fan the one and only Willem Fopma (06 15115421).
Jou dy op foar woansdei 17 july 19.30 by dizze selde Willem.

Wês derby! By genôch animo keatse we yn in manljus- en frouljusklasse. Publyk is wolkom.
Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum

Legen oud papier containers

16 juli 2024

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Tsjerke Idaerd 250 jaar

15 juli 2024

Dizze moanne is it 250 jier ferlyn dat Cornelis Arent van Scheltinga, 4 jier âld, op 4 july fan it jier 1774 de earste stien lei foar de bou fan de tsjerke fan Idaerd. Yn de jierren 1773-1774 hat men dizze âlde tsjerke ôfbrutsen en ferfongen troch in nije, boud fan lytse readbrune Fryske trijeling. Boppe de iennige tagong is yn de noardgevel in tinkstien oanbrocht, fersierd mei in Lodewijk XV ornamint. Boppe de cartouche in wapenskyld, mei dêrop de symboalen út it wapen fan de famylje Van Scheltinga. Tsjerkepaad: alle sneonen, oant en mei 14 septimber fan 13.30 oant 17.00 oere, kinne jim dan terjochte.

Túnkonsert ôflast

14 juli 2024

It túnkonsert dat fan 'e middei by Sytse en Klazina yn tún plakfinne sil giet net troch.
Sjoch poster.

Lêste busrit foar Hoite

14 juli 2024

Freed wie it de lêste kear dat Hoite de Vries op de skoalbus ried. Mei de bern en de skoalbuskommisje is hy freedtemiddei yn it sintsje setten.
Hoite, tige tank foar alle feilige en fertroude kilometers!

Samen laten we Reduzum bloeien!

13 juli 2024

Heeft u hem al gevonden! Bij de uitnodiging voor Reduzum Bloeit op 28 september zitten zaadjes van vergeet-mij-nietjes. Deze kunnen t/m september worden gezaaid en bloeien dan volgend voorjaar omstreeks de week van Reduzum Bloeit. Heeft u geen plek in eigen tuin, geef ze aan iemand anders of strooi ze uit in de natuur. Niet vergeten! Reduzum bloeit 2024

De grote TDS-show

12 juli 2024

Volgende week donderdagavond wordt het schooljaar op feestelijke wijze afgesloten met de Grote TDS Show. Het belooft een fantastische avond te worden met muzikale optredens door alle groepen, een verloting en een gezellig hapje en drankje na afloop.voor de vakantie.
De zomervakantie duurt tot vrijdag 30 augustus 2024

Túnkonsert mei Piter Wilkens

11 juli 2024

Nei de machtich moaie middei mei Mister&Mrs, twa wike lyn, hâlde Sytse en Klazina op sneintemiddei 14 july harren twadde túnkonsert. Dit kear sil Piter Wilkens by harren yn de tún optrede.
Mear ynformaasje op de poster.

Fansels allinne as it waar goed is. Hâld de site yn de gaten foar it lêste nijs.
Do. 18 juli

Vr. 19 juli

Za. 20 juli


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie