Jeugdwurk

Al sûnt jierren is der foar de bern fan de basisskoalle it Jeugdwurk.
Bern fan 4 oant en mei 12 jier binne wolkom.
Mei as hichtepunt op de lêste snein yn juny de Frienzer Merke.
Fan septimber ôf oant en mei de Frienzer Merke ha wy ús aktiviteiten.
Der binne in oantal fêste fersetsjes dy’t eins alle jierren wer komme.
Sa as St.Marten optocht. Mei elkoar nei alle hûzen ta te sjongen en dan letter yn It Lokaeltsje al it sammele snobbersguod ferdiele.
It Sinteklaasfeest, de generale fan it toaniel, in reiske as oars der op út.

Dêrneist dogge we om de fjouwer wiken in aktiviteit.
Ek besykje we faak in aktiviteit yn de fakânsjes te dwaan.
Wat dogge we dan op sa’n middei as moarnsskoft…..
Nifelje, dat kin fan alles wêze. Koekjes as hartige hapkes meitsje, bakke en fansels lekker opite.
En sa mear.

Yn it hjoeddeistich bestjoer sitte: dsc05789

Anke Bosma
Marjolein v.d. Meulen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Fûgelhúskes meitsje

Nifelmiddei Jeugdwurk